Sydamagerlistens principprogram

 

" Ved valget d.16 November 2021, har Sydamagerlisten indgået valgforbund med de Radikale, Dette for at sikre at der  ikke er stemmespild i sammenlægnings stemmer "  


Det er Sydamagerlistens målsætning

 

At virke for en konstruktiv sammenlægning af Dragør- og Tårnby Kommuner for herved at sikre alle borgere i den fremtidige kommune den bedst mulige trivsel, tryghed og velfærd.

 

Vi vil derfor arbejde for

 

 • At den nye sammenlagte kommune bliver Danmarks bedste sted at bo, leve og virke for alle.

 

 • Den nødvendige befolkningsmæssige og politiske opbakning til opfyldelse af foreningens målsætning.

 

 • Det nødvendige økonomiske grundlag.

 

 • De bedste tilbud og vilkår for børn, unge og ældre samt øvrige med særlige behov.

 

 • Gode vilkår for erhvervslivet.

 

 • Et område i struktureret udvikling

 

 • Værn om Sydamagers byer-, landsbyer- og naturområders særkende og kulturhistoriske værdier.

 

Det nødvendige økonomiske grundlag

 

En nødvendig forudsætning for at opfylde SydmagerListens målsætninger er, at der skabes et solidt økonomisk fundament for den samlede udvikling.

 

Med det formål at skabe det størst mulige råderum når det gælder kommunens tilbud til borgerne i enhver henseende, vil SydamagerListen til stadighed have fokus på kommunens økonomi og på dette grundlag arbejde for løbende effektiviseringer frem for gældsoptagning, ligesom vi vil agere i forhold til de nødvendige indtægtsgivende muligheder.

 

Gode vilkår for børn, unge og ældre samt øvrige med særlige behov

 

Børn og unge

Børn og unge er vores fælles fremtid og vigtigste råstof. De skal derfor have optimale vilkår til at udvikle sig. Denne udvikling skal ske i samspil mellem familier, skoler, institutioner,

fritidsforeninger og øvrige interessenter på området. .

 

Det er derfor ’den kommunale myndigheds’ opgave at sikre, at der til stadighed er det nødvendige antal tidssvarende institutioner, skoler, fritidsorganisationer og faciliteter m.v. til rådighed for at varetage og sikre en ansvarlig pasning af vore børn og unge – eksempelvis i form af integrerede og fleksible institutioner, der til enhver tid kan tilpasses det nødvendige behov.

 

Kvaliteten af fritids- og pasningstilbud skal være optimal og SydamagerListen vil arbejde for et mere tværgående personalesamarbejde og et sammenhængende institutionsforløb.

Til familier, der kun vanskeligt eller slet ikke kan leve op til forældreansvaret må ’den kommunale

myndighed’ være klar med den fornødne støtte og hjælp.

 

SydamagerListen vil arbejde for en forbedring af de lokale integrationsmuligheder for handicappede børn og unge samt en uddannelsesmæssig optimering af personalet i de kommunale institutioner.

 

Endvidere bør den praktiske og forebyggende indsats på SSP området styrkes markant.

 

 

 

Ældre

SydamagerListen ser ældre som en styrke – ikke som en byrde.

Ældre er dem, der har bygget vort samfund op og skabt visioner for fremtiden. SydamagerListen vil derfor arbejde for, at ældre inddrages aktivt i planlægningen af den lokale ældrepolitik.

Vi ønsker at skabe et højt kvalitetsniveau i pasning og pleje af ældre samt at udbygge

forebyggelsesområdet.

 

 

 

Handicappede

Sydamagerlisten vil arbejde for, at der udarbejdes en tidssvarende og forpligtende handicappolitik, der tager udgangspunkt i den enkeltes behov for hjælp og muligheder for, på egne præmisser, at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

 

 

Et område i struktureret udvikling

 

Med behørigt værn om Sydamagers byer, landsbyer, havne-, kyst-, land-, skov- og naturområders

særkende og kulturhistoriske værdier, ønsker Sydamagerlisten, at fastholde og udvikle et geografisk område, der er kendetegnet af livskvalitet, traditioner og mangfoldighed, der også rummer plads til nye tiltag og initiativer – en udvikling baseret på et solidt økonomisk fundament.

 

SydamagerListen vil arbejde for, at der oprettes en kommunal ”initiativ- og udviklingsfond” , ledet af en repræsentativ sammensat bestyrelse og hvorfra borgere, foreninger, institutioner, organisationer, og erhvervsvirksomheder kan søge midler til nye udviklingsfremmende ideer og tiltag.

 

 

Miljø og forsyning

Sydamager skal udvikles med respekt for den unikke natur og miljø, således at fremtidige generationer sikres tilgang til ressourcer, natur og et rent miljø.

For at sikre disse værdier, vil Sydmagerlisten arbejde med følgende

Indsatsområder

 

 

 • Samarbejde med relevante kommuner om løsning af miljøopgaver
 • Aktiv ressourcestyring i kommunale forvaltninger og institutioner
 • Miljøhensyn skal inddrages i alle kommunale beslutninger, i den udstrækning, det er økonomisk forsvarligt.
 • Biodiversiteten skal øges og intelligent naturpleje implementeres
 • Støjgener fra lufthavnen skal begrænses maksimalt
 • Så meget genbrug som muligt i de kommunale virksomheder.
 • Lavenergi skal være obligatorisk i kommunens virksomheder og institutioner

 

 

 

 

Veje og trafik

 

 • Sydamagerlisten ønsker at opprioritere trafiksikkerheden for alle typer af trafikanter samt styrke den kollektive trafik.

 

Dette skal bl.a. opnås ved:

 

 • Etablering af cykelstier langs Skovvej, Skydebanevej, Kalvebodvej og den sydlige del af Fælledvej (hvor der ikke er anlagt cykelsti). Alternativt etablering af en ”To-i-en” vej, som Tårnby kommune har etableret på dele af Tømmerupvej.

 

 • Endvidere skal det sikres, at vi har de bedst mulige offentlige trafikforbindelser til omverden. Især er forbindelserne mellem Dragør og Tårnby Station samt til nærmeste metrostationer af væsentlig betydning for borgerne i alle geografiske områder på Sydamager.
 • Trafiksikkerhed skal tænkes fra børne- og ældrehøjde.
 • Bedre parkerings- og afsætningsforhold ved Tårnby Station og de nærmest beliggende metrostationer.
 • Renovering af kommunale veje og stier haster. Indsatsen bør fremmes og igangsættes i henhold til en af kommunen udarbejdet og finansieret renoveringsplan.
 • SydamagerListen er principielt tilhænger af ”stilleveje” og ”reducerede hastighedsområder”.

 

Erhverv

SydamagerListen vil arbejde for at opretholde en ansvarlig, hensigtsmæssig og tilpasset erhvervspolitik. En erhvervspolitik, der på et miljøbevidst grundlag kan skabe optimale muligheder for en kontrolleret og konstruktiv udvikling af lokalsamfundet og kan medvirke til at skabe velstand og øget velfærd.

 

Indsatsområder

 • Nedsættelse af et repræsentativt sammensat erhvervsråd
 • Ansættelse af en Erhvervs-og turistchef
 • Medvirke til udvikling af egnede erhvervsområder og faciliteter -under hensyntagen til de specifikke virksomheders produktion og beskaffenhed

 

Turisme

Sydamagers smukke havne, byer, landsbyer, natur- og strandområder m.v. bør, sammenholdt med den unikke geografiske placering i hovedstads- og øresundsregionen, gøres til genstand for en målrettet og bæredygtig turistinformation og politik til fremme af bl.a. det lokale nærings-, og erhvervsliv og med skyldig hensyntagen til kommunens fastboende borgere.

 

Indsatsområder

 • Udvikling af strand- og badeområderne
 • Aktiv, målrettet og koordineret markedsføring
 • Tilvejebringelse af supplerende / attraktive overnatningsmuligheder
 • Fokus på nye eventmuligheder og faciliteter m.v., der kan stimulere og regulere den turistmæssige interesse for området.

 

 

Kultur, fritid og idræt

 

 • SydamagerListen vil arbejde for et velfungerende ”biblioteksvæsen”, der forsat sikre et bredt og aktuelt udbud af litteratur og er naturlig formidler og arrangør af kulturelle begivenheder - i bredeste forstand.
 • Vi anser museerne som vigtige kulturinstitutioner, der drives med stort lokalt engagement og tillige er fremmende for turismen.
 • SydamagerListen vil medvirke til fremme af såvel biograf- som levende musik- og teateraktiviteter.
 • Det særdeles aktive og mangfoldige idrætsliv skal fastholdes og udbygges på såvel elite- som breddeniveau, hvilket bl.a. bør ske gennem en målrettet udvikling, såvel økonomisk som lokale- og facilitetsmæssigt

Indsatsområder

 • lKreativ udnyttelse af eksisterende faciliteter og deres muligheder
 • lEtablere bedre vilkår for foreninger og frivilliges virke
 • lTilbud om bistand til forenings- og aktivitetsudvikling m.v.

 

Værn om Sydamagers byer-, landsbyer- og naturområders

særkende og kulturhistoriske værdier.

 

SydamagerListen ønsker at værne om Sydamagers byer-, landsbyer- og naturområders særkende og kulturhistoriske værdier.

 

I erkendelse heraf ønsker vi gennem oplysning og debat, at medvirke aktivt til en nærmere identificering og registrering af de bygninger, by-, landsby-, havne-, land- og naturområder m.v., der kræver et særligt værn og en udstrakt beskyttelse når det gælder Sydamagers udvikling.

 

Aktuelle indsatsområder for valgperioden 2022-2025

I førstkommende valgperiode vil Sydamagerlisten arbejde særligt aktivt for gennemførelsen af bl.a. følgende, aktuelle politiske indsatsområder:

 • Gennemførelse af en på alle vitale områder tilbundsgående og valid undersøgelse af konsekvenserne ved en sammenlægning af Dragør og Tårnby Kommune.
 • Reducering af Dragørs bidrag til den landskommunale udligningsordning.
 • En helhedsløsning for havnen, der bl.a. tager sigte på etableringen af én fælles indsejling, oprettelse af en maritim ’skurby’ på den gamle værftsgrund, fravalg af spunsvæg, midlertidig P-pladser og kulturhus / biograf på Havnen
 • Nej til UNESCO projektet.
 • Nej til salg af grønne områder
 • Mulighederne for at etablere en strandpark som kystsikring i samarbejde med bl. Sund-& Bælt
 • Frasalg / renovering af Krudthus 2
 • Udarbejdelse af en aktuel vedligeholdelsesstatus / økonomisk behovsanalyse af ALLE kommunalt ejede bygninger, veje, pladser, anlæg, naturområder, rør- og forsyningssystemer, herunder grundvand og miljømæssige forureningsområder etc.
 • Bidrage konstruktivt til opnåelse at et godt og udviklende indbyrdes samarbejde blandt kommunalbestyrelsens partier og medlemmer i øvrigt.

 

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Dragør