VEDTÆGTER

  

§ 1

 

Navn og formål m.v.

 

Foreningens navn er SYDAMAGERLISTEN. Foreningen er hjemhørende i Dragør kommune og har til formål, som lokal vælgerforening, at arbejde for en konstruktiv sammenlægning af Dragør og Tårnby kommuner, for dermed at sikre borgerne på Sydamager den bedste mulige trivsel, tryghed og velfærd.

 

Foreningens adresse er formandens adresse.

 

 

§ 2

  

Medlemskab.

 

Som medlem af Sydamagerlisten kan optages enhver, der er fyldt 18 år og som er boende i Dragør eller Tårnby Kommune.

 

Bestyrelsen.

 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og mindst 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

Ved den stiftende generalforsamling vælges således: Formand, Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for en periode af 2 år samt næstformand og mindst 1 bestyrelsesmedlem for en periode af 1 år.     

 

Fremover vælges formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år for en periode af 2 år samt næstformand og mindst 1 bestyrelsesmedlem i lige år, for en periode af 2 år.  

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening eller af formand og kasserer i forening. I formandens fravær indtræder næstformanden i formandens sted.

 

Ved stemmelighed i forbindelse med afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. 

  

Det er endvidere bestyrelsens opgave

  

  • at forestå foreningens drift og det politiske arbejde i kommunen, sidstnævnte i tæt samråd med foreningens eventuelt valgte repræsentanter i kommunalbestyrelsen.

          Kan der ikke herved opnås enighed om overordnede /væsentlige politiske forhold, er bestyrelsens beslutning afgørende. 

 

  • at nedsætte et kandidatudvalg, hvis opgave det er, at udfinde de bedst egnede kandidater til kommunalvalget til henholdsvis bestyrelsens- og efterfølgende opstillingsmødets endelige godkendelse.

 

  • at træffe beslutning om Sydamagerlistens opstillingsform på valglisterne (sideordnet eller prioriteret valgliste).

 

  • Såfremt et medlem af Sydamagerlisten udfører et politisk eller anden form for virke, der er til betydelig skade for Sydamagerlistens omdømme og vedtagne politik m.v. vil bestyrelsen være berettiget til, efter omstændighederne, at ekskludere den pågældende som medlem af Sydamagerlisten.

 

  • Et ekskluderet medlem er berettiget til, at bringe spørgsmålet om eksklusion op til prøvelse på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor den pågældende har taleret, men ikke stemmeret.

  

 

§ 3

 

Generalforsamling.

 

Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel enten pr. brev eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indsendt til formanden senest den 1. februar.

 

§ 4

Dagsorden.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af Referent
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år og

          forelæggelse af budget for det kommende år.

     6.Fastsættelse af kontingent til foreningen for det        

          kommende regnskabsår.

     7.  Indkomne forslag

     8.  Valg af formand

     9.  valg af næstformand

    10.  Valg af kasserer

     11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

     12.Eventuel

 

 

§ 5

 

 

Ekstraordinær generalforsamling.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden, mindst halvdelen af bestyrelsen eller en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer anmoder derom.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter, at anmodning om afholdelsen er modtaget af foreningens formand.

 

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling fastsættes af bestyrelsen og generalforsamlingen indkaldes med minimum en uges varsel, men skal i alle tilfælde indeholde de punkter, som er krævet af dem, der berettigede har begæret den ekstraordinære generalforsamling afholdt.

 

 

§ 6

 

Stemmeret, valgbarhed og adgang.

 

Adgang til og stemmeret på generalforsamlinger og opstillingsmøder samt valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der har betalt rettidigt kontingent og som har været medlem af foreningen de seneste 3 måneder. Opstilling som kandidat til kommunalbestyrelsen

I Dragør kommune, Jf. §2, forudsætter, at medlemmet har bopæl i Dragør Kommune. 


§ 7

 

Afstemninger.

 

Ved alle afstemninger gælder reglen om absolut flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer).

 

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de afgivne stemmer.

 

Ved afstemninger til formands- og bestyrelsesvalg, hvor der skal vælges flere kandidater, skal der på hver stemmeseddel opføres en

person mindre end det antal personer, der skal vælges. De personer, der herefter har fået flest stemmer, anses som valgt.

 

Dirigenten kan ved alle afstemninger træffe beslutning om skriftlig afstemning.

 

Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt.

 

§ 8

 

 

Udpegninger.

 

Indstilling til besættelse af eventuelle offentlige tillidsposter sker efter forhandling mellem bestyrelsen og foreningens eventuelle folkevalgte repræsentanter.

 

Bestyrelsen kan til løsning af bestemte opgaver nedsætte de nødvendige udvalg. Formanden har ret til at overvære et sådant udvalgs møder og skal i øvrigt holdes løbende orienteret om udvalgets arbejde.

 

 

§ 9

Opløsning.

 

Ved opløsning af foreningen, der kræver vedtagelser med 2/3 flertal på hvert af to efter hinanden og med mindst 14 dages mellemrum følgende generalforsamlinger, skal foreningens aktiver tilfalde Museum Amager (eller andre lokale tiltag / initiativer med ”symbolværdi”

 

 

 Vedtaget på den stiftende generalforsamling

 

Dragør den  28 /08   2021


Cvr. 42629391